Pedagogicko-psychologická poradna - pracoviště: PPP Hradec Králové | PPP Jičín  |  PPP Náchod  | PPP Rychnov nad Kněžnou   | PPP Trutnov
Speciálně pedagogické centrum - pracoviště: SPC Jičín  | SPC Rychnov nad Kněžnou 

 

K primární prevenci rizikového chování se vztahuje množství zákonů, metodických pokynů a dalších norem.

Uvádíme přehled zásadních legislativních norem upravujících oblast primární prevence rizikového chování.

Zásadní jsou legislativní normy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které je odpovědné za celou oblast primární prevence rizikového chování, a následně další legislativní normy.

Strategické dokumenty

Legislativa MŠMT

Zákony

Vyhlášky

 • Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., 
  o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,
  ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
  http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

Metodické pokyny a doporučení

 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 
  (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) 
  + přílohy 1- 22 (Úvodní část, návykové látky, rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, 
  alkohol, syndrom CAN, školní šikanování, kyberšikana, homofobie, extremismus, rasismus, 
  xenofobie, vandalismus, záškoláctví, krádeže, tabák, krizové situace spojené s násilím, 
  netolismus, sebepoškozování, nová náboženská hnutí, rizikové sexuální chování, subkultury, 
  domácí násilí, hazardní hraní, prevence týkající se žáků s PAS)
  http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Jiné užitečné odkazy

 • Příručka pro školy – Když se stane neštěstí ke stažení zde 

Legislativa MZ

DALŠÍ ZÁKONY

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

 • Zákon č. 422/2003 Sb. o sociální potřebnosti – ohlašovací povinnost školy při neomluvených hodinách                              (novela zákona č.  482/1991 Sb.)

 • Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)

 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon

 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 • Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

 • Zákon č. 553/1991 Sb., České národní rady o obecní policii

 

Standardní činnosti ŠMP Příloha č. 3 k vyhlášce č. 197/2016 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-72?text=197%2F2016

Text zde:

Standardní činnosti školního metodika prevence

I. Metodické a koordinační činnosti

1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.

2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.

3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.

4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.

5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.

7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.

8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

II. Informační činnosti

1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.

4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.

5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

III. Poradenské činnosti

1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.

2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.