Pedagogicko-psychologická poradna - pracoviště: PPP Hradec Králové | PPP Jičín  |  PPP Náchod  | PPP Rychnov nad Kněžnou   | PPP Trutnov
Speciálně pedagogické centrum - pracoviště: SPC Jičín  | SPC Rychnov nad Kněžnou 

 

Tyto dokumenty definují, jakou dokumentaci má školní metodik prevence vést:

(webové odkazy jsou uvedeny v záložce „Legislativní normy“)

 • Vyhláška 179/2016, zejména pak příloha č. 3 
  standardní činnosti školního metodika prevence
 • Zákon 82/2015 Sb., (tzv. školský zákon)
 • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)
 • Metodické doporučení k primární prevenci 
  rizikového chování u dětí a mládeže (č.j.: 21291/2010-28)

Základní dokumenty jsou

 • Školní preventivní strategie školy, 
  zpracovaná na několik let a obsahující Program proti šikanování, případně Sankční řád
 • Preventivní program školy (dříve nazýván Minimální preventivní program) 
  zpracovávaný pro každý školní rok, 
  přílohou jsou Krizové plány a 
  Strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování
 • Jak vypracovat PPŠ je podrobněji uvedeno v záložce „Preventivní program školy“
  Výše uvedené dva dokumenty (SPSŠ a PPŠ) jsou naprosto klíčové 
  a každá škola je musí mít řádně zpracované. 
  Preventivní program školy může být vypracován elektronicky 
  v Systému evidence preventivních aktivit (SEPA viz https://www.preventivni-aktivity.cz/).

Mezi další povinou dokumentaci ŠMP patří

 • Deník školního metodika prevence
  povinná součást dokumentace ŠMP, obsahuje veškerou činnost ŠMP 
  (aktivity s dětmi, akce; zapsat kdy, co a pro koho se konalo)
   – může ho nahradit výkaz v Systému evidence preventivních aktivit.
 • Zápisy řešení aktuálních problémů z oblasti prevence 
  – zapsat nálezy OPL, šetření ohledně šikany, 
  jednotlivá jednání se žáky, rodiči, navrhovaná opatření, apod.
 • Ankety a výsledky různých šetření 
  ŠMP musí archivovat výsledky svých různých šetření a anket.

Vhodné vést, ale ne nezbytně

 • Přípravy na metodická vedení učitelů – jednou z činností ŠMP je metodické vedení učitelů,
  je vhodné si jako doklad o naplňování této činnosti, uchovat přípravy na tato jednání.
 • Zápisy jednání týmu školního poradenského pracoviště 
  jako podklad činnosti týmu (alespoň 3x – 4x ročně, nebo dle potřeby).
 • Evidence akcí s preventivní tematikou, vzdělávání a kontaktů 
  ŠMP eviduje kontakty důležité pro prevenci SPJ, další akce, projekty atd., 
  případně DVPP v oblasti prevence (toto však obvykle eviduje ředitel školy).