Pedagogicko-psychologická poradna - pracoviště: PPP Hradec Králové | PPP Jičín  |  PPP Náchod  | PPP Rychnov nad Kněžnou   | PPP Trutnov
Speciálně pedagogické centrum - pracoviště: SPC Jičín  | SPC Rychnov nad Kněžnou 

 

Proč musíme vypracovávat Preventivní program školy (PPŠ)?

Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky s účinností od 1.9.2016 
přináší mimo jiné na základě ust. § 7 odst. 3 povinnost školy zpracovávat a uskutečňovat preventivní program 
školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.
Citace: „(3) Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a vymezení
rozsahu činností pedagogických pracovníků uvedených v odstavci 1, preventivní program školy včetně strategie 
předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování."

 

Kdo má Preventivní program školy zpracovat?

Na základě vyhlášky č. 197/2016 Sb., přílohy č. 3 má školní metodik prevence (ŠMP) ve svých standardních činnostech
uvedenu „koordinaci tvorby, kontrolu, evaluaci a participaci při realizaci minimálního preventivního programu školy“.
Z vyhlášky tedy nevyplývá, že by ŠMP měl zpracovat celý Preventivní program školy sám.
Jeho tvorbu by měl koordinovat a na zpracování PPŠ by se měli podílet všichni pedagogové školy.
V případě potřeby je možné požádat metodika prevence při PPP o metodickou podporu při vypracovávání
tohoto dokumentu.

 

Je stanovená forma, jak má Preventivní program školy vypadat?

Jedná se pouze o doporučení, jak je možné Preventivní program školy zpracovat. 
Určité náležitosti by ale měly být vždy dodrženy.
Např.: Vycházet by se mělo z charakteristiky školy, na kterou navazuje SWOT analýza 
následuje stanovení krátkodobých cílů podle modelu SMART, 
po stanovení cílů je důležité se rozhodnout pro aktivity, kterými se bude cílů dosahovat, 
na závěr následuje evaluace.

Inspiraci pro tvorbu PPŠ můžete nalézt zde:
http://www.prevence-praha.cz/index.php/minimalni-preventivni-program/manual-pro-tvorbu-mpp-zakladni-pojmy
http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/17/3758/Navrh-doporucene-struktury-minimalniho-preventivniho-programu-prevence-rizikoveho-chovani-pro-zakladni-skoly
http://adiktologie.cz/cz/articles/detail/593/3886/SWOT-analyza-jako-evaluacni-nastroj

Zároveň je možné Preventivní program školy zpracovat v rámci Systému evidence preventivních aktivit (v sekci Plán) 
a poté ho vytisknout (přičemž je možná dodatečná úprava ve wordu). 
Výhodou tohoto zpracování je propojenost Plánu s Výkazem a zjednodušení administrativy.
Do systému evidence se můžete přihlásit zde: https://www.preventivni-aktivity.cz/

 

K čemu slouží Systém evidence preventivních aktivit (SEPA), tzv. výkaznictví v prevenci?

www.preventivni-aktivity.cz

On-line systém evidence preventivních aktivit má za cíl zjednodušit podobu plánování preventivních aktivit
na školách a jejich hodnocení na konci roku.
SEPA vychází z koncepce Preventivního programu školy a je zaměřen na správu informací o preventivních aktivitách.
Pro plánování prevence rizikového chování na začátku školního roku slouží modul Plán.
Ke zpětné (auto)evaluaci a reflexi programů, které byly v daném školním roce realizovány, slouží modul Výkaz.

Při využívání Systému evidence preventivních aktivit pak škola zcela přirozeně naplňuje vyhlášku č. 197/2016 
– standardní činnosti ŠMP, konkrétně informační činnosti, kdy má za úkol:
Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, 
pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu 
se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy
pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

 

Jaké jsou přílohy Preventivního programu školy?

Mezi nezbytné přílohy PPŠ patří:
1. Krizový plán
2. Strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování

Volitelně může být přílohou
3. Sankční řád (může být přílohou také Školního řádu)


Laicky řečeno

PPŠ vypracováváme jako plán, abychom realizovali aktivity,
které nám pomůžou předcházet projevům rizikového chování v konkrétním školním roce.

Krizový plán vypracováváme pro situaci, kdy (přes veškerou naši snahu)
k projevům rizikového chování dojde a my musíme okamžitě (a efektivně) reagovat.

Strategii předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování
vypracováváme proto, aby všichni pracovníci školy byli v navrhovaných postupech
(při předcházení šikaně, rizikovému chování a školní neúspěšnosti) co nejvíce jednotní.
Zároveň se jedná o tzv. bezpečnostní plán.

 

Příloha Krizový plán

Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případě podezření či výskytu
projevů rizikového chování, např. šikany či návykových látek mezi žáky a dalších krizových situací.

Krizový plán musí být co nejvíce konkrétní jak v popisu postupů, tak v uvedení informací 
(např. konkrétních jmen pracovníků, telefonních čísel, atd.) a musí s ním být seznámeni všichni pracovníci školy.
Krizovou situací rozumíme situaci, která vyžaduje přerušení vyučování v dané třídě 
a případné oddělení jednoho či více žáků od zbytku třídy.

Krizový plán musí být vždy zpracován pro situace: 
šikany, kyberšikany, šikany učitele, návykových látek (i tabák, alkohol).
Další mohou být vypracovány podle výsledků SWOT analýzy a podle potřeb školy.

Při zpracování vycházíme z Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  
k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) a 
z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) + přílohy 1 - 22

 

Příloha Strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování

Konkrétní obsah strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování
není stanoven žádným závazným právním předpisem ani metodickým materiálem.
K jejímu promítnutí do dokumentace školy není stanoven jednotný vzor.
Pozitivně řečeno: vypracovávání strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování 
je kontinuální proces a dokumentace na něj navazující má být „šita na míru“ žákům dané školy.

Tvorbě tohoto dokumentu se podrobně věnuje článek v časopise Školní poradenství v praxi (6/2018), 
jehož autorkami jsou PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., právník a specialista na školskou problematiku a
Mgr. Jitka Musilová, DiS., metodik prevence při PPP HK
Článek je také k dispozici zde:
https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/strategie-predchazeni-skolni-neuspesnosti-sikane-a-dalsim-projevum-rizikoveho-chovani-otevreny-clanek.a-5322.html

 

Co mi může pomoci při tvorbě PPŠ a jeho evaluaci, jak můžu zapojit do procesu tvorby ostatní pedagogy?

Děkujeme Mgr. Monice Kalinové za poskytnutí materiálů, které využívá při spolupráci s pedagogickým sborem.
Jedná se o tabulky, které pedagogové pravidelně vyplňují a poskytují ŠMP pro plánování další práce 
(např. jednání poradenského pracoviště školy), pro vyhodnocování preventivních aktivit, atd.
Těmito materiály se můžete inspirovat nebo si je můžete upravit podle své vlastní potřeby.
Ke stažení zde