Pedagogicko-psychologická poradna - pracoviště: PPP Hradec Králové | PPP Jičín  |  PPP Náchod  | PPP Rychnov nad Kněžnou   | PPP Trutnov
Speciálně pedagogické centrum - pracoviště: SPC Jičín  | SPC Rychnov nad Kněžnou 

 

Pomůcky

 • Interaktivní desková hra „Cesta labyrintem města“, která slouží jako metodická pomůcka, 
  jež doplňuje program primární prevence rizikového chování na základních a středních školách. 
  Po předchozí domluvě je možné ji z PPP zapůjčit do školy
  http://www.cesta-mestem.org/

 

Literatura (tipy na knihy vhodné pro pracovní i osobní rozvoj)

Monografie a učebnice vydaných klinikou adiktologie vztahující se k primární prevenci.
Metodiky vedení programů, třídnických hodin, atd.
http://adiktologie.cz/cz/articles/17/Monografie
http://adiktologie.cz/cz/articles/19/Ucebnice
http://adiktologie.cz/cz/articles/93/Prezentace

 

Osobnostní a sociální výchova
http://www.odyssea.cz/metodiky-osv

 

Kniha Respektovat a být respektován je určena všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup ve výchově,
vzdělávání a v mezilidských vztazích.
http://www.respektovani.com/index.php?obsah=5

 

Kniha Typologie osobnosti u dětí: Všechny aspekty typologie osobnosti MBTI jsou v knize ilustrovány rozmanitými kazuistikami dětí.
Na případech jednotlivých dětí budou ilustrovány typologické příčiny jejich problémů a způsoby řešení včetně prevence.
Kniha je psána pro učitele a učitelky mateřských a základních škol, poradenské pracovníky a ostatní profese pracující s dětmi.
https://www.kosmas.cz/knihy/154186/typologie-osobnosti-u-deti/

 

Kniha Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí pomáhá převést ideu klíčových kompetencí do praxe a nabízí návody,
které vedou žáky k sebehodnocení v oblasti klíčových kompetencí. Učitelům základních i středních škol přináší inspiraci,
jak v hodinách pracovat s žákovským portfoliem a žáky v sebehodnocení podporovat.
http://obchod.portal.cz/napady-pro-rozvoj-a-hodnoceni-klicovych-kompetenci-zaku/

 

Kniha Žáci potřebují přemýšlet vychází z teoretických přístupů pedagogické, kognitivní i obecné psychologie,
které propojuje se současnou pedagogickou praxí. Poukazuje na to, jak teorie, kterou mnohdy pokládáme za suché a nezáživné,
významně ovlivňují způsob praktické práce s dospívajícími.
http://obchod.portal.cz/zaci-potrebuji-premyslet/

 

Kniha Nová cesta k léčbě šikany přináší nové poznatky o školní šikaně a nové metody jejího řešení.
Je zde srozumitelně, krok za krokem a prostřednictvím řady případů osvětlována účinná a minimálně riziková cesta
k léčbě šikanování, jejímž základem jsou metody vnitřní diagnostiky a alternativní nápravy, které respektují vývojová stadia
a různé formy šikanování.
http://obchod.portal.cz/nova-cesta-k-lecbe-sikany/

 

Prevence šikanování, intolerance a násilí mezi dospívajícími v knize Rozvíjení emoční inteligence žáků
http://obchod.portal.cz/rozvijeni-emocni-inteligence-zaku/

 

Cílem publikace Sociální dovednosti ve škole je zmapovat prostředí školy ze sociálněpsychologického úhlu pohledu,
objasnit projevy různých fenoménů a načrtnout, jak souvisejí s efektivitou edukačních procesů.
http://obchod.portal.cz/socialni-dovednosti-ve-skole/

 

Kniha Výchova bez poražených popisuje postupy, jak komunikovat s dětmi, jak posílit spolupráci v rodině
a jak efektivně řešit problémy.
http://www.malvern.cz/domains/malvern.cz/obsah/thomas-gordon-v%C3%BDchova-bez-pora%C5%BEen%C3%BDch-%C5%99e%C5%A1en%C3%AD-konflikt%C5%AF-mezi-rodi%C4%8Di-d%C4%9Btmi

 

Kniha Bezpodmínečná výchova nabízí výchovné postupy a vyzývá nás k tomu, abychom přehodnotili předpoklady výchovy dětí.
Radí, jak nahradit chválu bezpodmínečnou podporou, kterou děti potřebují, aby z nich vyrostli zdraví, vnímaví a zodpovědní lidé.
http://www.malvern.cz/domains/malvern.cz/obsah/bezpodm%C3%ADne%C4%8Dn%C3%A9-rodi%C4%8Dovstv%C3%AD-cesta-od-odm%C4%9Bn-trest%C5%AF-k-l%C3%A1sce-porozum%C4%9Bn%C3%AD

 

Kniha Škola bez poražených pomáhá učitelům zvládat vypjaté situace.
http://www.malvern.cz/domains/malvern.cz/obsah/thomas-gordon-%C5%A1kola-bez-pora%C5%BEen%C3%BDch-praktick%C3%A1-p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka-efektivn%C3%AD-komunikace-mezi-u%C4%8Ditelem-%C5%BE%C3%A1kem

 

Kniha Jak se krotí tygr: Vítejte ve škole krotitelů tygrů! Tato škola je vhodná opravu pro všechny, pro děti a dospělé, pediatry, pedagogy a rodiče.
Autoři se věnují práci s dětmi a dospělými. Mezi témata, která nejčastěji řeší, patří hyperaktivita a poruchy pozornosti dětí, traumatické zkušenosti,
rozvody v rodinách, partnerské či sourozenecké neshody, stěhování a změny v životě s tím spojené.
http://obchod.portal.cz/jak-se-kroti-tygr/

 

Publikace Máme dítě s ADHD je zaměřena nejen na poznání, co hyperaktivita je, jak vzniká, jaké jsou její základní projevy a jak se tyto projevy mění
v průběhu vývoje dítěte, ale zejména na praktické náměty a postupy, jak výchovně vést hyperaktivní děti a jak s nimi pracovat v rodině i ve škole tak,
aby jejich znevýhodnění bylo co nejvíce eliminováno nebo alespoň zmírněno.
http://obchod.portal.cz/mame-dite-s-adhd/

 

Kniha Budování citového pouta je kniha prorodiče nebo kohokoli jiného, kdo chce lépe porozumět sobě sama, svým vztahům a životu.
https://www.databazeknih.cz/knihy/budovani-citoveho-pouta-jak-probouzet-lasku-v-hluboce-traumatizovanych-detech-364773

 

Knihy a zároveň webové stránky

https://www.aharodicovstvi.cz/

https://www.vychovabezporazenych.cz/

www.nepozornidospeli.cz

www.rodicevitani.cz